Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1            Onder Pakkembeeet wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het bedrijf Pakkembeet die producten en diensten via haar website Pakkembeet.nl ter beschikking stelt aan de consument en andere bedrijven.
1.2            Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Pakkembeet voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3            Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Pakkembeet voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4            Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Pakkembeet erkend.
1.5            In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6            Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1            Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Pakkembeet.
2.2            Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Pakkembeet eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Pakkembeet of een door Pakkembeet verzonden factuur of mail waarin een bestelling is geaccepteerd door Pakkembeet, staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3            Aanbiedingen van Pakkembeet gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.4            Pakkembeet kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.5            Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1            Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2            Pakkembeet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder als gevolg van wettelijke regelingen en/of bepalingen, zonder de consument daarvan van te voren op de hoogte te stellen.
3.3            Indien Pakkembeet een prijsverhoging doorvoert na de totstandkoming van een overeenkomst, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.4             Na een online bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Artikel 4. Aflevering
4.1            Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verwerkt. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Pakkembeet verzendkosten in rekening brengen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze kosten zullen van te voren bij het plaatsen van de bestelling worden vermeld aan de afnemer. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Pakkembeet bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2            De afnemer dient het product te accepteren door het in ontvangst te nemen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3            Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4            Aan de leveringsplicht van Pakkembeet zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Pakkembeet geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport en/of verzendbewijs van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5            Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1            Een door Pakkembeet opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Pakkembeet zijn, waarna Pakkembeet zal trachten om binnen de opgegeven levertijd aan de levering te voldoen. Voor de levering is Pakkembeet afhankelijk van de vervoerder en kan Pakkembeet niet aansprakelijk worden gehouden voor niet presteren door de vervoerder. Zie hiervoor de sectie Verzending & retouren.
5.2           Voor artikelen die op voorraad zijn geldt de levertijd die Pakkembeet voorstelt. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Pakkembeet de consument op de hoogte stellen en de consument de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Pakkembeet over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.

Artikel 6. Ontbinding
6.1            Onverminderd de rechten van Pakkembeet op basis van de wet is Pakkembeet gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Pakkembeet omstandigheden ter kennis komen die Pakkembeet goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Pakkembeet bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2            Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Pakkembeet zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Pakkembeet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3            De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een online bestelling bij Pakkembeet (via de website van Pakkembeet.nl), indien er sprake is van een consumentenkoop, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Pakkembeet heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering melding te maken bij Pakkembeet. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer tenzij anders overeengekomen. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Pakkembeet na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. Wederom, dit geldt alleen voor online bestellingen. Voor producten die zijn aangeschaft in de fysieke winkel is Pakkembeet niet verplicht het aankoopbedrag te retourneren indien de consument naderhand toch wilt afzien van het product. De consument kan echter het product wel ruilen voor een ander product of een waardebon ontvangen ter waarde van het geretourneerde product of producten. Hierbij geldt dat de producten ongebruikt en in oorspronkelijke staat moeten zijn teruggebracht.
6.4            Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten van Pakkembeet. Een overeenkomst om een dienst te leveren door Pakkembeet kan door de afnemer worden ontbonden indien de betreffende dienst(en) nog niet zijn geleverd door Pakkembeet en de afnemer binnen 7 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, Pakkembeet schriftelijk heeft bericht van de annulering van de overeenkomst.

Artikel 7. Overmacht
7.1            Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Pakkembeet geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Pakkembeet en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2            Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pakkembeet de verbintenis had moeten nakomen.
7.3            Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Pakkembeet niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4            Indien Pakkembeet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1            Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de inhoud van de website van Pakkembeet en door Pakkembeet geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, etc., uitsluitend bij Pakkembeet en/of haar leveranciers en/of licentiegevers. Dit materiaal mag uitsluitend gebruikt worden met toestemming van Pakkembeet en/of leverancier en/of licentiegever van het betreffende materiaal. Vermenigvuldiging of verspreiding van bovengenoemde materialen is wettelijk verboden en kan tot civiel- en strafrechtelijke boetes leiden.
9.2            Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1      Pakkembeet neemt alle maatregelen om de juistheid van alle informatie op deze website te controleren, maar geeft geen impliciete of expliciete garanties omtrent deze juistheid. Pakkembeet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden. Kleuren of patronen in product foto’s op de website kunnen licht afwijken van de echte kleuren als gevolg van verschillen in belichting, gebruikte computer of display schermen, etc.
10.2      De afnemer dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
10.3      Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website van Pakkembeet vermelde specificaties, zal Pakkembeet binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door de afnemer betaalde bedrag zal worden geretourneerd. De afnemer kan ook Pakkembeet verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.
10.4      Na verloop van de in artikel 10.3 genoemde garantietermijn is Pakkembeet gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
10.5      De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Pakkembeet, de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1       Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Copyright © 2017 Pakkembeet is een geregistreerde merknaam van Pakkembeet. Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht op materiaal dat op deze website is gepubliceerd berust bij Pakkembeet of haar licentiegevers. Alle handelsmerken van derden die vermeld of getoond worden op deze website zijn eigendom van de respectieve bezitters. Zonder schriftelijke toestemming mag geen gebruik worden gemaakt van het door Pakkembeet gepubliceerd materiaal, hieronder vallen wijzigingen aanbrengen, afgeleiden maken, vertalingen uitvoeren, decompileren of assembleren van geheel of delen, reverse engineren van of op basis van materiaal van Pakkembeet en/of het publiceren en distribueren van het materiaal van Pakkembeet voor commerciële doeleinden.
Pakkembeet behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen, met name wanneer de wetgeving wordt gewijzigd. Bezoek deze pagina regelmatig zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer u de website blijft bezoeken, gaat u akkoord met deze wijzigingen.